Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/1 / Sosyal Bilimler  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Enes IŞIKGÖZ, Nevzat DİNÇER, Zuhal KILINÇ

NO Makale Adı
1466732473 Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri İle Alan Bilgisi Ders Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Batman Üniversitesi Örneği)

ÖZET
Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmen adaylarının alan bilgisi ders başarıları ile öğretmenlik meslek bilgisi ders başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma kapsamında 2015–2016 öğretim yılı sonu Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıfında okuyan 38 erkek ve 25 kız olmak üzere toplam 63 öğrencinin alan bilgisi dersleri ile öğretmenlik meslek bilgisi dersleri dönem sonu başarı notları incelenmiştir. Çalışma sonucunda kız öğrencilerin öğretmenlik meslek bilgisi ile alan bilgisi derslerinde erkek öğrencilere göre başarı puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Ancak öğrencilerin öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile alan bilgisi dersleri başarı puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri, alan bilgisi dersleri, başarı ilişkisi