Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/1 / Sosyal Bilimler  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Armağan Güneş

NO Makale Adı
1465203018 Ortaokullardaki Görsel Sanatlar Dersinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Öz
İlkokul ve ortaokullar da Görsel Sanatlar Eğitimi alanında yapılan çalışmalar son derece azdır.Eğitimde kalitenin artması için sanat eğitiminde karşılaşılan sorunların giderilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ortaokul öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine ilişkin görüşlerinin incelemesi çalışmanın önemini arttırmaktadır.Bu çalışma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, Diyarbakır İli merkez ilçelerine bağlı 3 ilçede 800 ortaokul öğrencisini kapsamaktadır. Araştırmanın konusunu, Ortaokul öğrencilerinin, Görsel Sanatlar Dersine ilişkin görüşleri oluşturmaktadır. Çalışmada iki bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde öğrencilerin demografik bilgilerinin yer aldığı 6 madde, ikinci bölümde ise Görsel Sanatlar Dersine ilişkin öğrenci görüşlerini ifade eden 24 madde yer almaktadır. Veriler frekans ve yüzde ile hesaplanarak yorumlanmıştır. 700 anket formu geçerli kabul edilmiştir. Çalışmanın bulgularından elde edilen sonuçlara göre, araştırmaya katılan öğrencilerin dörtte üçünden fazlasının Görsel Sanatlar Dersinde bilgisayardan ve internetten yararlandığı, Görsel Sanatlar Dersi uygulamalarından memnun olduğu, Derste eldeedilen ürünlerin sergilenmesi gerektiğini düşündükleri, Görsel Sanatlar Dersi haftalık ders saatlerini yetersiz buldukları, sonuçlarına varılmıştır. Öğrencilerin Görsel Sanatlar Dersinin gerekli ve eğlenceli bir ders olduğunu düşünmesine rağmen, büyük çoğunluğunun üniversite eğitimlerinde görsel sanatları alanında çalışmayı düşünmediklerigörülmüştür. Araştırma sonunda, Görsel Sanatlar Dersi saatinin arttırılması, Görsel Sanatlar Dersinde bilgisayar ve internetten yararlanılması, çalışmaların yapılabileceği, özel bir atölye oluşturulması önerilerinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar; ortaokul, öğretmen, Program, Visual Arts Course