Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 7, Sayı 1/1 (Sosyal Bilimler)  Ocak - Haziran 2017  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mehmet BATUR

NO Makale Adı
1464336122 Öğretmen Algılarına Göre Etik Liderlik İle Örgütsel Adalet Arasındaki İlişki

Özet
Örgütlerin hedeflerini gerçekleştirebilmeleri her şeyden önce iş görenleri arasında sağlayacağı adalete bağlıdır. Adalet, kişiler arasında birliktelik ve uyumu sağlayan en önemli unsurlardan biri olarak algılanmaktadır. Örgütsel adalet davranışlarının gösterilmesi ise yöneticilerin etik liderlik davranışları ile yakından olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, Batman ili resmi ilköğretim okullarında görev yapan okul müdürlerinin etik liderlik davranışları ile örgütsel adalet algıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda betimsel-ilişkisel tarama modeli kullanılarak 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Batman ili merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görev yapan 232 öğretmenin görüşüne başvurulmuştur.
Araştırmada veriler Etik Liderlik Ölçeği ve Örgütsel Adalet Ölçeği veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Elde edilen bulgular SPSS 17 istatistik analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler, analiz edilirken yüzde frekans istatistikleri, Pearsonkorelasyonu, t testi ve ANOVA tekniklerinden faydalanılmıştır.
Elde edilen bulgularına göre Batman ilinde görev yapan öğretmenlerin etik liderlik ve örgütsel adalet algılarının yüksek seviyede olduğu görülmüştür. Ayrıca, etik liderlik alt boyutları ile örgütsel adalet algılarının alt boyutları arasında anlamlı ve yüksek seviyede ilişki olduğu görülmüştür. Gerçekleştirilen fark testleri göstermiştir ki örgütsel adalet ve etik liderlik algıları ile katılımcı öğretmenlerin cinsiyeti arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca, Örgütsel adalet ölçeğinin adil etkileşim alt boyutu kurumda çalışılan süreden etkilenmektedir. Son olarak, öğretmenlerin çalıştıkları kademe türünün etik liderlik algılarını anlamlı seviyede etkilediğin görülmüştür. Daha sonra edilen bu bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Etik Liderlik, Örgütsel Adalet, Batman ili