Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/1 / Sosyal Bilimler  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Onur AKÇAKAYA

NO Makale Adı
1464085900 Toronto ve Sidney Yerel Yönetimlerinin Stratejik Yönetim Süreçleri Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme

ÖZET
Askeri literatürden gelen bir kavram olan ‘‘strateji’’, M.Ö. 3000’de Yunan site devletlerinden günümüze kadar askeri alanda, rekabet piyasasında ve kamu sektöründe kullanılagelmiştir. Strateji kavramının kamu yönetimi literatürüne güçlü bir şekilde girmesi ise 1980’li yılların başında kamu hizmetlerinde etkinsizlik, verimsizlik, hantallık gibi olumsuzluklar sonucunda kamu yönetiminde ortaya çıkan reform hareketleri neticesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, gerek teorisyenler, gerek politikacılar gerekse de uygulayıcılar, kamu yönetiminde rekabet piyasasına ait yönetim modellerinin başarı getireceği yönündeki düşünceleri benimsemeye başlamıştır. Netice olarak, kamu yönetiminde geleneksel kuramdan; etkinlik, verimlilik, şeffalık ve hesap verebilirlik gibi ilkeleri ve stratejik yönetim ve performans değerlendirme gibi modelleri benimseyen yeni kamu yönetimi anlayışına geçilmeye başlanmıştır. Yeni kamu yönetimi paradigması ile kamu yönetimine dahil olan stratejik yönetim, zaman içerisinde kamuda önemini daha da artırmış, yerel yönetimlerde de yaygın bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır. Günümüzde New York, Toronto, Londra, Sidney vb. birçok küresel kent, organizasyonel yapılarını stratejik yönetime uygun hale getirmeye çalışmaktadır. Bu makale çalışmasında, Toronto ve Sidney yerel yönetimlerinin uyguladığı stratejik yönetim süreçleri muklayeseli bir şekilde incelenmektedir. Böylelikle, her iki kentin süreçleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların açık bir şekilde ortaya konması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Strateji, stratejik yönetim, kamuda stratejik yönetim, Toronto ve Sidney yerel yönetimlerinde stratejik yönetim.