Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/1 / Sosyal Bilimler  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Nur KULAKOĞLU DİLEK Sebahattin Emre DİLEK Murat GÜMÜŞ

NO Makale Adı
1463050272 Otel Çalışanlarının Turizm ve Barış İlişkisine Yönelik Metaforik Algıları

Özet
Bu çalışmanın amacı üst, orta ve alt düzey otel çalışanlarının “turizm”, “barış” ve “turizm – barış” ilişkisi kapsamındaki algılarını metafor analizi yöntemiyle incelemektir. Bu amaçla, çözüm sürecinin başladığı ve ilan edildiği 2012 yılından 2015 yılına kadar sağlanan çatışmasızlık ve barış ortamı ile gelişen Güneydoğu Anadolu turizminin otel çalışanları için ne anlam ifade ettiği, turizmi ve barışı nasıl algıladıkları ve aralarındaki ilişkiyi nasıl anlamlandırdıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemini Batman, Diyarbakır, Mardin ve Gaziantep illerinde yer alan üç, dört ve beş yıldızlı otel çalışanları oluşturmaktadır. Bu bağlamda söz konusu illerde yer alan otel çalışanlarına “Turizm .... gibidir; çünkü.... ” , “Barış .... gibidir; çünkü.... ” ve “Turizm ve Barış .... gibidir; çünkü.... ” şeklinde üç ifade yöneltilmiş, var olan boşlukları birer metafor ile doldurmaları ve o metaforu tercih etmelerinin nedenini yazmaları istenmiştir. “Turizm – barış” ilişkisine yönelik üretilen metaforlar, ekonomik, duygusal, ilişkisel ve holistik (bütünsel) algı olmak üzere dört kavramsal kategori altında toplanmıştır. Katılımcıların “turizm – barış” ilişkisine yönelik metaforik algıları daha çok ilişkisel ve holistik (bütünsel) algı kategorilerinde yoğunlaşmaktadır. Bu durum katılımcıların turizm ve barışı bir bütün ve birbirlerinin tamamlayıcısı olarak gördüklerini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Barış, Güneydoğu Anadolu, Metafor Analizi