Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 1  Ocak-Haziran 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Tonguç Osman Mutlu

NO Makale Adı
1461758881 Tenis Sporu İle Uğraşan Üniversite Öğrencilerinin Bazı Batıl İnanç ve Davranışlarının İncelenmesi

Özet
Bu çalışmada öğrenci sporcuların algılanan bazı batıl inanç ve davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya tenis branşı ile uğraşan 41 bayan, 42 erkek olmak üzere toplam 83 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 21,3765 olup Standart sapması 1,60339’dur. Sporcuların algılanan batıl İnanç ve davranışların belirlenmesi için H.G. Buhrmann ve M.K. Zaugg (1981) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Barut (2008) tarafından yapılan Batıl İnanç ve Davranış Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 18.0 paket programından yararlanılmıştır. Betimleyici bilgiler için yüzde, frekans, ortalama, standart sapma değerleri, farklı grupların karşılaştırılmasında bağımsız t testi, çoklu grupların karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve fark oluştuğu durumlarda Tukey HSD post-hoc testi uygulanmıştır. Ayrıca değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi için korelasyon analizi uygulanmıştır. Anlam düzeyi p<0.05 ve güven aralığı 0.95 kabul edilmiştir parametrik olmayan yani homojen dağılmayan gruplar için ise Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Sonuç olarak; elde edilen bulgular doğrultusunda tenis sporu ile uğraşan üniversite öğrencilerinin batıl inanç ve davranışları arasında p>0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Yine sporcu öğrencilerin çeşitli değişkenleri ile batıl inançları ile p>0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır ancak erkek sporcuların batıl inanç ve davranış tutumları bayan sporculara göre daha yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Spor, Tenis, Batıl İnanç ve Davranış,