Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/1 / Sosyal Bilimler  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Fatih BALAMAN Fidan HAKKARİ

NO Makale Adı
1451379012 Meslek Yüksekokulu 1.Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayar Kaygı Düzeyleri İle Bilgisayar Ve İnternete Yönelik Tutumları

Özet
Çalışmanın amacı Meslek Yüksekokulu 1.sınıf öğrencilerinin bilgisayar kaygı düzeylerini, bilgisayara ve internete yönelik tutumlarını belirlemek ve bu değişkenler arasındaki ilişkiler incelemektir. Bunun yanında bu değişkenlere cinsiyetin, program türünün, yaş grubunun, üniversiteden önce bilgisayar dersi alma durumunun, teknik veya sosyal programda öğrenim görme durumunun etkisinin olup olmadığı da araştırılmıştır. Araştırmaya Kırıkhan Meslek Yüksekokulu’nda 1. sınıflarda öğrenim gören 227 öğrenci katılmıştır. Elde edilen sonuçlar Meslek Yüksekokulu 1.sınıf öğrencilerinin bilgisayar kaygı düzeylerinin düşük, bilgisayara ve internete yönelik tutum düzeylerinin ise yüksek olduğunu, bilgisayara yönelik tutum ile internete yönelik tutum arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca bilgisayar kaygı düzeyinin, bilgisayar ve internete yönelik tutumların cinsiyet, yaş, üniversiteden önce bilgisayar dersi alma değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği anlaşılmıştır. Buna karşın program türü bakımından İnternet ve Ağ Teknolojileri programı öğrencilerinin diğer tüm program öğrencilerinden bilgisayar kaygı düzeyinin yüksek olduğu, üniversiteye başlamadan önce bilgisayar dersi alanların da almayanlara göre bilgisayar kaygılarının yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: bilgisayar kaygısı, bilgisayara karşı tutum, internete yönelik tutum