Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 1  Ocak-Haziran 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
SELİM KAYA

NO Makale Adı
1444393421 2-AMİNO-6-(N-İZOPROPİL) AMİDİNBENZOTİYAZOL HİDROKLORİK (C11H15CLN4S) MOLEKÜLÜNÜN GEOMETRİK, ELEKTRONİK VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ

Bu çalışmada Gaussian 03W ve GaussView 3.0 paket programlarıyla Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi (DFT/B3LYP ve DFT/BLYP ) ve ab-initio yöntemler içerisinde Hartree-Fock (HF) metodu fonksiyonelleri kullanılarak farklı yapıda benzotiyazol Schiff bazları içeren 2-Amino-6-(N-izopropil) Amidinbenzotiyazol Hidroklorik (C11H15ClN4S) molekülünün yapıları, elektronik ve spektroskopik özellikleri teorik olarak incelendi.
C11H15ClN4S moleküler yapısı taban halde HF ve B3LYP ve BLYP metotları ile 6-31G, 6-31G+, 6-31G++ ve 6-31G++(d,p) temel setleri kullanıldı. Moleküllerin kararlı yapıları bulundu ve yapısal parametreleri bağ uzunlukları, bağ açıları hesaplandı. Bu molekülün, infrared titreşim frekans değerleri ve 1H ve 13C NMR kimyasal kayma değerleri teorik olarak elde edildi. Elde edilen teorik değerler, deneysel verilerle karşılaştırıldı. Ayrıca en yüksek dolu molekül orbital enerjileri (εHOMO, eV), en düşük boş molekül orbital enerjileri (εLUMO, eV) denge durumunda HF ve DFT-B3LYP ve DFT-BLYP metotları ile 6-31G, 6-31G+, 6-31G++ ve 6-31G++(d,p) temel setleri kullanılarak 12 farklı temel sette incelendi. Bu enerjiler dikkate alınarak sertlik (η) ve elektronegatiflik (χ) parametreleri hesaplandı.
Bu çalışmada elde edilen teorik sonuçlar ile deneysel sonuçlar karşılaştırıldığında, hesaplanan sonuçların deneysel sonuçlar ile iyi uyumlu oldukları görüldü.