Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Temmuz-Aralık 2015  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Enes IŞIKGÖZ

NO Makale Adı
1441711074 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgi Ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları: Batman Üniversitesi Örneği

Özet
Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik tutumlarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde okuyan 56 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik tutum ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS 22.0 paket programı ile çözümlenmiş, verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik testlerinin yanı sıra bağımsız örneklemler için t-testi kullanılmıştır. Araştırma sonucu, tüm öğretmen adaylarının BİT’e yönelik tutumlarının orta seviyede olduğunu göstermektedir. Öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre BİT’e yönelik tutumları arasında sadece; bilgisayarın donanımsal bir arızası olduğunda bunun nedenini anlamak için bilgisayarı kurcalarım ifadesinde erkek öğretmen adayları lehine anlamlı bir fark bulunmuş, diğer ifadelerde ise anlamlı bir fark bulunmamıştır

Anahtar kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Tutum