Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Temmuz-Aralık 2015  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Fethi ARSLAN

NO Makale Adı
1438265414 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okul Müdürlerinden Algıladıkları Dönüşümsel Liderlik Stilleri İle Adanmışlık Düzeylerinin İlişkisi

Özet:
Bu çalışmanın amacı; Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin bakış açıları ile okul müdürlerinin dönüşümsel liderlik stilleri ile adanmışlık düzeylerinin ilişkisini incelemektir. Araştırma, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Hizmet içi eğitim seminerine katılan formatör ( N=109 ) ve koordinatör (N=56 ) Beden Eğitimi öğretmenleri ile yapılmıştır. Bu araştırmada veriler , “Dönüşümcü Liderlik Anketi, Örgütsel Adanmışlık Ölçeği ve demografik bilgiler” ile toplanmıştır. Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin “Adanmışlık Ölçeği Alt Boyutları” ölçeğinden almış oldukları puanları, birbirine yakın düzeyde bulundu. Formatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmışlık düzeyleri ile müdürlerinin dönüşümsel liderlik stilleri arasında ilişki saptanmadı. Koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmışlık düzeyleri ile müdürlerinin dönüşümsel liderlik stilleri arasında ilişki tespit edilmedi. Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerin Müdürlerinin Dönüşümsel Liderlik Stilleri ölçeğinden aldıkları puanlarda istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmadı. Araştırma sonuçlarına göre; Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerin adanmışlık düzeyleri arasında bir fark olmadığı, müdürlerinin de dönüşümsel liderlik stillerinin algılanmasında birbirine yakın düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Formatör beden eğitimi öğretmeni, koordinatör beden eğitimi öğretmeni, dönüşümsel liderlik, örgütsel adanmışlık.