Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 5, Sayı 1  Ocak-Haziran 2015  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
İhsan ÇETİN, Sabahattin MUHTAROĞLU, Birsen YILMAZ, Selim KURTOĞLU

NO Makale Adı
1433860198 Obez Çocuklarda Small Dense LDL, Endotelin-1 ve Lipokalin-2 Seviyelerinin Değerlendirilmesi

Çocukluk obezitesinin artan hızı ve ilişkili olduğu sağlık sonuçları, tıbbi araştırmaların ve sağlık politikalarının bu konuya ilgisini artırmıştır. Obez kişilerde abdominal obezite ile Small Dense LDL (sdLDL) düzeylerinin ilişkili olduğu ve plazma endotelin-1 (ET-1) seviyelerinin yükseldiği vurgulanmıştır. Lipokalin-2 (Lip-2), termoregülasyonda rol oynamaktadır ve obezite ile ilişkilendirilmektedir. Bu sebeple çalışmamızda obez çocuklarda sdLDL, ET-1 ve Lip-2 seviyelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamıza yaşları 6-15 arasında olan 51 obez ve 40 sağlıklı çocuk alınmıştır. Obezite, yaş ve cinsiyet göz önüne alınarak, 95 persentil ve üzerindeki (Beden kütle indeksi) BKİ ile belirlenmiştir. Serum Lip–2 ile plazma ET-1 enzim bağlı immünoassay ile ölçülmüştür, sdLDL ölçümü süpernatan elde edilmesini takiben otoanalizörde LDL ölçüm kiti kullanılarak tayin edilmiştir. Obez çocukların boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve BKİ değerlerinin kontrol grubuna göre anlamlı oranda yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). İki grup karşılaştırıldığında; sdLDL, ET-1 ve Lip-2 düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Obez erkek çocukları ile karşılaştırıldığı zaman obez kız çocuklarının lip-2 düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,05). İleriki süreçte yapılacak deneysel ve hücresel çalışmalar ile obez kız çocuklarında artmış lip-2 düzeylerinin açıklığa kavuşturulması, obezitenin cinsiyet üzerindeki etkisini ortaya çıkartmak için katkı sağlayabileceğini öne sürebiliriz.