Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 5, Sayı 1  Ocak-Haziran 2015  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Sadullah ÖZEL

NO Makale Adı
1431346636 Tarımsal Arazilerin Kamulaştırma Bedelinin Tespitine Yönelik Yasal Ölçütlerin Mülkiyet Hakkı Açısından İncelenmesi

Kamulaştırma işleminin mülkiyet hakkı açısından en önemli güvencesi, kamulaştırılan taşınmazın gerçek karşılığının tespiti ve bu bedelin taşınmaz malikine makul sürede peşin ödenmesidir. Türk kamulaştırma hukukunda gerçek karşılığın tespit edilmesi konusunda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11 inci maddesi temel hükümdür. Bu çalışmada bu maddedeki tarım arazilerine ilişkin yasal direktiflerin Yargıtay içtihatları çerçevesinde uygulamadaki şekli analiz edilmiştir. Taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine yönelik bu ölçütlerin uygulamada önemli sorunlar doğurduğu ve bunların ölçülülük ilkesiyle bağdaşmayan bir sınırlama aracına dönüştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Kamulaştırma Kanunu'nun 11 inci maddesinin mevcut şekliyle tarım ekonomisi ve değerleme alanında ulaşılmış bilimsel ölçütler yerine ikame edilmiş olması, hukuksal açıdan taşınmazı kamulaştırılan malik aleyhine sonuçlar doğurmaktadır.11 inci maddenin; güncel arazi değerleme ilkeleri esas alınarak yeniden düzenlenmesi mülkiyet hakkı açısından gerekli ve önemli bir koşuldur.