Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 5, Sayı 1  Ocak-Haziran 2015  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Cahit TAŞDEMİR

NO Makale Adı
1394023986 Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin matematik kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun için Bindak (2005) tarafından geliştirilen “Matematik Kaygı Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Ölçek, 2013-2014 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında Bitlis iline bağlı Tatvan ilçesinde, ortaokulda öğrenim gören ve random yöntemi ile seçilen 280 öğrenciye uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi ve bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; öğrencilerin matematik kaygı ölçek puan ortalamaları cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermezken, matematik kaygı ölçek puan ortalamaları öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf seviyesi ve matematiği sevme sevmeme durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Beşinci sınıfta okuyan öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri sekizinci sınıfta okuyan öğrencilerinkine göre anlamlı düzeyde düşük olduğu, matematiği sevdiğini ifade eden öğrencilerin matematik kaygı düzeylerinin matematiği sevmediğini belirten öğrencilerinkine göre anlamlı düzeyde düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada genel olarak öğrencilerin matematik kaygı ölçek puan ortalamaları “Hemen hemen hiç” kaygı düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.