Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mustafa Güleç

NO Makale Adı
1356289850 Hollanda Kültürünün Üçüncü Bakış Açısından Görünümü : İngiliz Gözüyle Hollandalılar

Bu çalışmada, Hollanda kültürüne, Hollandalıların günlük yaşamda davranış,
tutum ve yorumlarına İngiliz gözüyle nasıl bakıldığı ve yorumlandığı temel çıkış
noktasını oluşturacaktır. White & Boucke (1993; 2000), uzun yıllar Hollanda toplumunda
bir yabancı olarak bulunmuş ve yerel kültürle ilgili çarpıcı ve kendi bakış
açılarına göre farklılık içeren gözlemlerini betimlemişlerdir. Bu gözlemleri; para ve
tutumluluk, çocuk yetiştirme ve nezaket, mizah anlayışı ve yaşama genel bakış, herhangi
bir konuyu tartışma biçimleri, sorun çözme yöntemleri olarak sıralayabiliriz.
Söz konusu saptamalar, Hollanda’da yaşayan bir Fransız tarafından paylaşılmamışken
ve hatta abartılı bulunurken (Fannée, 1996), diğer bir İngiliz gözlemci tarafından
dolaylı da olsa doğrulanmıştır (Shetter, 1987). Bu incelemenin odak noktasında, ulusların
kimlik, davranış ve tutumlarının kültürü oluşturmada, betimleme ve yorumlama
biçiminde, bakış açısının görecelendirilmesi; metni üreten bireylerin artalan
bilgisi, söz konusu topluma yani Hollanda toplumuna ve kültürüne ne kadar yakın
ya da uzak durdukları, bireysel düzlemde deneyimlediklerini nasıl genel söyleme
aktardıkları, bir başka deyişle ruh- ve toplumbilimsel olarak nasıl basmakalıp tavır
oluşturdukları yer alacaktır. Bununla birlikte, bir Hollandalının bir İngiliz’e göre tarihsel,
kültürel ve siyasi açıdan göreceli olarak bir ‘öteki’ olmamasına rağmen; kültürel
klişeleri yaratırken, bireyin kendini ve ötekini ulusal boyutta farklı niteliklerde
algılamasının temel gerekçelerinin neler olabileceği de tartışılacaktır. Bu çözümleme
yapılırken, yazarların artalan bilgisi belirleyici rol üstlenecek, yazarların söz konusu
kültüre fiziksel yakınlığı ile ruhsal yakınlığının nasıl belirleyici işlev görebileceği
gösterilecektir.