Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Melek COŞGUN

NO Makale Adı
1356289075 Popüler Kültür ve Tüketim Toplumu

Tarihi süreç içerisinde her toplum, yaşanan gelişmelerden etkilenmiş ve buna paralel
olarak, farklı eğilimler içerisine girmiştir. Değişme, nitekim bu süreçte ortaya çıkmış
ve milletlerin hayatında her zaman gözlenen bir olgu haline gelmiştir. Tarih sahnesinde,
sürekli olarak şartlar değişmekte ve bu doğrultuda ihtiyaçlar ve amaçlar değişmekte; bu
değişim karşısında uyum sağlayabilmek açısından tavır ve davranışlar da değişmektedir.
Kültür toplumların yaşam biçiminin bir göstergesidir; nitekim bir kültürel değişme de
söz konusu olmuştur. Bu süreçte Türkler de farklı kültürlerle ve siyasi ekollerle tanışmış;
bu ilişkiler ekseninde dolaylı ya da dolaysız olarak farklı uluslara ait kültürlerden de
etkilenmiştir. Bu etkilenme bazen yüzeysel, bazen de derinlemesine olmuştur. Özellikle
son yüzyılda ortaya çıkan ve “Batı kültürel modelinin bir izdüşümü” olan modernleşme
olgusu kendisini dış dünyaya pazarlarken, onun kuşatıcı etkisi bizim toplumumuzda da
kendisini bütün gücüyle hissettirmiştir ve popüler kültürle etkisini güçlendirmiştir.
Popüler kültür ve tüketim, asıl gelişimini modernlikle gelen dönüşümlerle kazanmıştır.
Tüketim, modernizmin sosyal gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. Popüler
kültürün gelişimi, tüketim toplumunun ortaya çıkışı ile paralellik gösterir. Yirminci yüzyılın
başlangıcı, geçmişten süregelen gelişmelerin (göç, kitle iletişim araçlarının gelişimi,
üretimin kitleselleşmesi vb.) hız kazandığı bir dönemdir. Gerek üretimin kitleselleşmesi,
gerekse kitle iletişim araçlarının çeşitlenmesi, popüler kültürün gelişimini hızlandırmıştır.