Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
İsmet Çavuşoğlu

NO Makale Adı
1356270122 Çağdaş Sanatta Türk ve Bulgar Sanatçılar

1. 1980 sonrası Türkiye’de sanat ortamı ;Günümüzde Türk sanatı, Dünya sanatının paralelinde
bir gelişme göstermektedir. Tüm sanat akımları ve hareketleri Türk sanatında kabül
görmüş olup pek çok sanatçı yetişmiştir. Genelde geçmişte Fransa, Almanya, İngiltere,İtalya,
İspanya, ABD gibi sanatta sağlam geleneğe bağlı olan ülkelerde devlet bursu ile sanat eğitimini
tamamlayan sanatçılarımız Türkiye’ye belirli bir Avrupa deneyimi ile döndüler. Aynı
zamanda bazı sanatçılarımız sanat eğitimciliği de yaparak farklı dallarda sanatçılar yetiştirdiler.
1980’lere gelindiğinde ise Avrupa ve Amerika’daki sanatsal etkinliklerden farkı kalmayan
ülkemizde görsel sanatlar alanında büyük gelişmeler yaşandı. Güzel Sanatlar Fakülteleri, Galeri
ve müze sayıları çoğaldı, bienaller, sanat fuarları, sanat sempozyumları, karma sergiler,
yarışmalar, kişisel sergiler, sanat müzayedeleri, workshop organizasyonları rutin hale gelip,
Türkiye’de çağdaş sanat ortamı çok dinamikleşti. Bahsedilen bu dinamik sanat etkinlikleri çeşitli
yönleriyle analiz edilerek sanatçı isimleri ve görsel örnekler ile desteklenecektir.
2. 1980 sonrası Bulgaristan’da sanat ortamı ; Bulgaristan 1989 yılına kadar sosyalist bir toplum
olarak sanata önem vermişti. Devlet eliyle sanatçılara farklı destekler sunulduğu bilinmektedir.
Bulgar sanatçılar da Türkiye’de olduğu gibi, İtalya’da, Fransa’da, Rusya’da, Almanya’da,
Avusturya’da, Çekoslovakya’da, Polonya’da eğitim gördüler. Yetişme ve çalışma tarzları ile
dönemsel gelişmeler de Türkiye ile paralellik gösterdiler. Bulgar Ressamlar Birliği ve Kültür
Bakanlığı sanatsal etkinlikleri düzenleyip sanatçıların katılımını sağladı. Ulusal sergiler, yarışmalar,
bienaller, trienaller, sempozyumlar, kişisel sergiler v.b. organizasyonlar düzenlendi.
Her vilayette Sofya Merkez Ressamlar Birliğine bağlı olarak Ressamlar Birliği Grupları kuruldu
ve sanatsal çalışmalar il bazında da gelişme gösterdi. Toplumsal gerçekçilik, sanatçıların
çalışmalarında oldukça itibar görüyordu. Demokrasiye geçişle beraber tüm sanat akımları ve
hareketleri serbestçe uygulanır oldu. Oysa ki, Türk sanatçıları çok daha özgür çalışmalar ile
çağdaş sanatta büyük bir gelişme içerisindeydi. Son yıllarda Bulgar sanatçılar da cesaretli eserler
üretmekle beraber çağdaş sanat ortamlarında yer almaya başladılar. ( sanatçı isimleri ve
görsel örnekler ile desteklenecektir)
3.Türk ve Bulgar sanatçıların uluslararsı sanat etkinliklerine katılımı; Türk sanatçıların uluslar arası
etkinliklerde önemli yere sahip olması, ülkemizde görsel sanatların önemini arttırmıştır. Örneğin;
İstanbul bienaline katılan Türk sanatçıların sayısı çoğalmış olup nitelik ve nicelik kazanmıştır.
Venedik bienali, Berlin bienali, Londra, New York, Dubai, Shangay, Paris, Zürih, Madrit
v.b. galerilerinde ve müzelerinde Türk sanatçılarının eserlerinin sergilenmesi, satın alınması
önemli bir göstergedir.Bulgar sanatçılar da dünyanın birçok yerinde düzenlenen çağdaş sanat
etkinliklerinde daha yavaş da olsa yer almaktadırlar. Örneğin; Sofya Resim Trienalle’i, Gabrovo
Mizah Bienali, Targovishte suluboya sempozyumu, resim ve heykel sempozyumları, sergiler
ile sanatta seslerini duyurmaktadırlar. ( sanatçı isimleri ve görsel örnekler ile desteklenecektir)
4.Balkanlarda ortak sanat etkinlikleri; Balkan sanatçıları sergileri – İstanbul, Ankara, Edirne,
Sofya,Gabrovo, İzmit, Plovdiv, Varna, İzmir. Türkiye ve Bulgaristan’da düzenlenen Resim
ve Heykel sempozyumlarında Türk ve Bulgar ressamların katılımları hakkında bilgilerin yanı
sıra Uluslar arası Bienal’lere, Sanat Fuarlarına ve diğer sanatsal etkinliklere katılımların da
değerlendirilmesi yapılacaktır ve sanatçı isimleri ve görsel örnekler ile desteklenecektir.