Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Fahriye Gözgü, Halil Mutioğlu

NO Makale Adı
1356265044 Toplumun Değişen Yüzü: Bilgi Toplumu ve Bilişim Kültürü

Bilgi toplumu ve onun teknolojik altyapısı, bugün tüm dünyanın hızına yetişmeye
zorlandığı bir şekilde büyük bir dönüşüme neden olmaktadır. Bu dönüşüm/
değişim temelde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin doğasıyla açıklanmaktadır.
Bilgi ve iletişim teknolojileri, tüm değişme-dönüşümlerin maddi temellerini
oluşturmaktadır. Bilişim sistem ve teknolojilerindeki gelişmelerin sonucu olarak:
Bilginin kaydedilmesi, depolanması, analiz edilmesi ve iletilmesi; doğruluk, aciliyet
(hız), coğrafik bağımsızlık, karmaşıklık ve bilginin hacminin artması gibi pek çok
etkiye yol açmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi aynı zamanda,
teknoloji ve bilimin kültürel bir üst yapısının ortaya çıkmasını sağladı. Bilgi ve iletişim
teknolojileri bu sınırsız niteliği ile küresel ekonominin, siyasetin ve yönetimin temelini
oluşturmaktadır. Bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak, iletişim,
enformasyon ve bilişim alanında gerçekleşen hızlı değişim, uluslar arasındaki
sınırların önemini ortadan kaldırdı. Bu süreç dünyayı giderek küçültürken; küreselleşme
kavramını da, tartışmaların odak noktasına yerleştirdi. Küreselleşme yaşanan
bu toplumsal değişim ve dönüşümlerin bir simgesi olarak kullanılmakta, bir yandan
olumlu bir yandan da olumsuz değerlendirmeler yapılmaktadır. Küreselleşme; ekonomik
olarak büyük bir pazar haline gelmiş olan dünyayı, bilgi ve iletişim teknolojilerini,
popüler kültürü ve benzeri gelişmeleri akla getirmekte ve hayatın her alanını
etkilemektedir. Küreselleşmenin politik boyutunu insan hakları ve liberal demokrasi
oluştururken, ekonomik boyutu çok uluslu sermaye ve serbest piyasa ekonomisinin
egemenliğindedir. Kültürel boyutunda ise, farklı kültürel kimliklerin bir arada yaşamasını
öngörür. Küresel kültür yerel kültüre nüfuz ederek, yeni sentezlere gidilmesini,
küresel homojenleşmeye, melez oluşumların ve kimliklerin doğmasına neden
olurken, günümüzde üzerinde en fazla tartışılan konulardan birisidir. Bu yönüyle,
bilgi toplumu ve küreselleşme sürecinde değişen değerler ve bilişim kültürü paradigması
bu çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı küreselleşme
ve teknolojik gelişmelerin kültürlere olan etkilerini tartışmaktır. Bu amaçla
küreselleşme kavramı açıklanmış, bilgi toplumu ile ilişkisi kurulmuş ve teknolojik
gelişmelerin kültürler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine değinilmiştir. Özellikle,
bilgi ve iletişim teknolojilerinin oluşturduğu küresel ağlar ve küresel kültürün,
bilişim kültürü olarak nasıl şekillendiği üzerinde durulacaktır.