Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Esma Sayın

NO Makale Adı
1356261058 TASAVVUF KÜLTÜRÜNDEKİ “SABIR ” KAVRAMININ PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Bu makalede, Tasavvuf Kültüründeki ‘Sabır’ kavramı, Kur’ânî bakış açısından
koparılmaksızın tasavvufî ve psikolojik etkileri açısından ele alındı. “Sabır” kavramı,
özellikle Kuşeyrî, Kelâbazî, Sühreverdî, Hucvirî, Muhasibî, İsmail Hakkı Bursevî ve
Mevlânâ gibi sufilerin yorumları ve psikolojik kavramlar çerçevesinde ele alındı. Bu
bağlamda Kur’anî bir bakış açısıyla sabır, herhangi bir sıkıntıda metânet, dirâyet,
azim ve cesaret göstermektir. Tasavvufî bir bakış açısıyla sabır ise, acılara dayanmak,
sıkıntılara sızlanmaktan kaçınmak ve acıyı yudumyudum sindirme sanatıdır. İnsanlar,
felaketlerin sıkıntılarına ve ibadetlerin görünüşteki ağırlığına ancak sabırla dayanabilir.
Bu nedenle sabrın derinliğini kavramak, psikolojik etkilerini anlamak açısından
önemlidir. Bütün bunların yanında “Sabır” kavramını, kendini-kontrol, öz-saygı,
kendini-tanıma ve kendini-gerçekleştirme gibi psikolojik kavramların bakış açısıyla
tanımak, sabrın hem psikolojik etkilerini anlamak; hem de hayatın zorluklarıyla başa
çıkmak hususunda önemlidir.