Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Ali Özdek

NO Makale Adı
1356123675 Türk Müzik Kültürünün Oluşumuna Öncülük Eden Bileşenlere Genel Bir Bakış

Genel manasıyla bir toplumun yaşam biçimi ile ilgili olan temaların bütünü olarak algılanan
kültür; nesilden nesile aktarılan tarihsel bir sürecin ürünüdür. Toplum kimliğinin en
önemli temsil öğesi olarak kabul edilen bu ürün, aynı zamanda bir düşünce biçimidir. Bu
düşünce biçiminin şekillendirdiği alanlardan birisi de müziktir. İçeriğinde duygu, düşünce,
ses, estetik ve kültür öğelerinin iç içe yer aldığı müzik, bir toplumun kültürel değişimi ve
çeşitliliğini en açık şekilde ifade eden araçlardan birisidir. Kıta, ülke, bölge, şehir, köy v.b birçok
yerleşim alanına göre şekil kazanabilen kültür bu yönüyle müziğe de tesir etmiştir. Bir
başka deyişle; yaşam anlayışı farklı olan alanların müzikleri de farklıdır. Toplum içerisindeki
neşe, hüzün, haykırış ve isyanın samimi bir anlatım biçimi olan müzik, kültür ana başlığı
altında “müzik kültürü”, ülkemiz kapsamında yer alan başlıkta ise “Türk müzik kültürü”
olarak isimlendirilir. Yaklaşık beş bin yıllık bir oluşum ve gelişim sürecini ifade eden Türk
müzik kültürü, Orta Asya’dan günümüze değin birçok değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Bu
döngülerin oluşumunda farklı medeniyet anlayışlarının etkisi de çok büyük olmuştur. Müzik
türleri olarak düşünüldüğünde ise geleneksel müziklerden popüler müzik anlayışına kadar
çok geniş bir yelpazeyi içeren Türk müzik kültürü, birçok ana başlık altında incelenebilir. İşte
bu çalışma; geçmişten günümüze Türk müzik kültürünün oluşum ve değişimine etki eden
faktörleri mercek altına almak ve değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın şekillenmesine
literatür taramasının büyük ölçüde fayda sağlayacağı düşünülmektedir.