Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Neşe Üzen, Öner Çetin

NO Makale Adı
1356119813 Geçmişten Günümüze Su ve Sulama Yö netimi

Su sadece insan kullanımı için değil aynı zamanda ekosistem bütünlüğü, ekonomik
kalkınma, ulusal güvenliğin sağlanması ve enerji üretimi için de gereklidir. Günümüzde
ekonomik büyüme ile nüfusun artması ve yaşam standartlarının yükselmesi
ile su ihtiyacı da artmıştır. Ancak küresel ısınma ve su yetersizliğinin 21. yüzyılın en
önemli sorun sayıldığı günümüzde, su kaynaklarımızın dörtte üçlük bölümü tarımsal
sulamada kullanılmaktadır. Bu nedenle sulamada sağlanacak verimlilik, içme-kullanma
ve endüstriyel amaçlı su temini ve yatırımların planlanmasında da büyük önem taşımaktadır.
Mevcut su kaynaklarının kalitesi ve ulaşılabilirliği göz önüne alındığında,
kıt su kaynaklarının akılcı ve sürdürebilir yönetimi gerekmektedir. Su yönetiminde, su
tüketimini tarım, sanayi ve evsel ihtiyaçlara göre yeniden düzenleyecek mekanizmaların
kurulması, ulusal ve uluslararası yönetimlerin rolü oldukça önemlidir. Bu makalede,
tarihten günümüze su ve tarımsal sulamanın rolü irdelenmiştir. Eski uygarlıklardan,
Maya, Mısır, Hitit, Urartu ve Mezopotamya uygarlıkları ile Osmanlı Devleti’nde
sulama ve önemi tartışılmıştır. Cumhuriyet Dönemi ve GAP Projesi ile günümüzde su
ve sulama yönetimindeki yeni yaklaşımlar, etkin su kullanımı, Birleşmiş Milletlerin su
yönetimindeki yeni rolleri ve sanal su transferi irdelenmiştir.