Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Hasan Gürbüz, Mürşet Çakmak, Behçet Oral

NO Makale Adı
1356040754 Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Biyoloji Kültürü Edinme Motivasyonlarının İncelenmesi (Batm an Üniversitesi Örneği)

Bu çalışmanın amacı, biyoloji bölümü öğrencilerinin biyoloji kültürü edinme
motivasyonlarını bazı değişkenler açısından incelemektir. Çalışma, 2012 yılında,
Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde okuyan öğrenciler
(N=58) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler, Dede ve Yaman (2008) tarafından hazırlanmış
motivasyon ölçeği ile toplanmıştır. Beşli likert tipte hazırlanmış olan ölçek,
23 madde ve beş alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık
katsayısı 0.80 olarak hesaplanmıştır. Veriler SPSS-17 paket programıyla ve α= .05
anlamlılık düzeyi esas alınarak çözümlenmiştir. Veriler tek yönlü varyans analizi
(one-way), scheffé ve ilişkisiz örneklemler t-testi teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir.
Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre, genel olarak öğrencilerin biyoloji kültürü
edinme de motivasyonlarının yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin
cinsiyetlerine göre yapılan karşılaştırmada öğrencilerin biyoloji kültürü edinmeye
yönelik motivasyonlarının aritmetik puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık bulunmamıştır. Sınıflar düzeyinde yapılan karşılaştırmada 2. ve 3.
sınıf öğrencilerinin “katılım” alt boyutuna yönelik motivasyonlarının aritmetik puan
ortalamaları arasında istatistiksel olarak 3. sınıflar lehine anlamlı çıkmıştır.